สารสารบรรณ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

 • งานพิธีการ น.๑ – ๒
 • ลูกจ้างประจำ…ก็มีบำเหน็จตกทอด น.๓ – ๕
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเสมียนธุรการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ณ กรุงโซล น. ๖
 • ภาพกิจกรรม น.๗ – ๘
 • เร่งรัดการส่งผลการประเมินค่าฯ 
  ของนายทหารสัญญาบัตรและพนักงานราชการ น.๙ – ๑๐
 • ปรับปรุงการแต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือน
  เป็น ว่าที่ ร.ต. และเป็น ส.ต. น.๑๑ – ๑๒
 • เกร็ดความรู้ น.๑๓ – ๑๕