ระบบคลัง KM สบ.ทบ.

หน้าหลัก

ลำดับ
เรื่อง
หมวดหมู่
วันที่
กองที่จัดทำ
1 ระบบงาน PDX ที่เกี่ยวข้องกับ สบ.ทบ. 12-02-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
2 งานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี 2561 13-11-2018 กองการสารบรรณ
3 การรับสมัครสอบคัดลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร 13-11-2018 กองควบคุมคุณวุฒิ
4 โครงการระบบสิทธิกำลังพล 11-01-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
5 ระบบสิทธิกำลังพล 23-01-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
6 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบสิทธิกำลังพล 26-03-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
7 งานเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหาร และปรับระดับเงินเดือน ระบบสิทธิกำลังพล 26-03-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
8 งานยศ ระบบสิทธิกำลังพล 26-03-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
9 ระบบสิทธิกำลังพล (งานออกจากราชการ) 23-01-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
10 ระบบสิทธิกำลังพล (One Stop Service) 11-01-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
11 ระบบรายงาน 29-01-2019 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อพราง)
12 งานจัดทำและเก็บรักษาประวัติรับราชการนายทหารสัญญาบัตร 26-03-2019 กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
13 งานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล 26-03-2019 กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
14 การขอลาอุปสมบท และขอลาสิกขาบท ของนายทหารสัญญาบัตร 26-03-2019 กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
15 การขอรับบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ (บัตร ช.ส.) 26-03-2019 กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
16 การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ 26-03-2019 กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
17 การดำเนินการย้ายประเภทนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ 26-03-2019 กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
18 งานตรวจสอบข้อมูลข้าราชการบำนาญ 26-03-2019 กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ
19 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 25-03-2019 กองการกำลังพล
20 การสมัครใช้งานและการสืบค้นระเบียบคำสั่ง และอนุมัติหลักการของกองทัพบก 25-03-2019 กองการสารบรรณ
: อยู่ระหว่างดำเนินการ , : อนุมัติเป็น KM แล้ว
มี 47 เรื่อง , 3 หน้า
Version 3.0620190326
Powered by GolF