หน้านี้เป็นหน้าองค์ความรู้แต่ละประเภทที่ สบ.ทบ. จัดแบ่ง อาทิ

  1. ระเบียบงานสารบรรณ
  2. งานในหน้าที่ของแต่ละ นขต.สบ.ทบ.
  3. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  4. การบริหารงานบุคคล
  5. การบริหารองค์กร
  6. การบริหารโครงการ
  7. ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

ฯลฯ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.