ข่าวประชาสัมพันธ์องค์ความรู้

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล

สบ.ทบ. ได้จัดให้กำลังพล สบ.ทบ. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาความรู้ตามนโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก …

ข่าวล่าสุด :

การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สบ.ทบ. ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยเน้นกิจกรรมตามแผนฯ ที่สำคัญได้แก่ …

การจัดนิทรรศการในมหกรรมจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.

สบ.ทบ. ได้นำผลงานการจัดการความรู้ของหน่วย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานมหกรรมจัดการความรู้ของ นขต.ทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ส.ค. ๖๑ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑…

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังพลและหน่วย จากสถาบันโค้ชไทย

สถาบันโค้ชไทย เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการใช้กระบวนการโค้ช เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ …

องค์ความรู้ของหน่วย

การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

กรมสารบรรณทหารบก ขอให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก เน้นย้ำกำลังพลของหน่วย ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ …

ลูกจ้างประจำ…ก็มีบำเหน็จตกทอด

ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการและรับบำเหน็จรายเดือน หรือลูกจ้างประจำที่ได้รับอันตรายหรือ ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่และรับบำเหน็จพิเศษ รายเดือน …

การขอพระราชทานเพลิงศพ

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนที่ ทายาทของกาลังพล ทบ. ที่เสียชีวิต (ทั้งกรณีปกติ และกรณีพิเศษ) ติดต่อแผนกพิธีการ ฯ เพื่อขอรับพระราชทานเพลิงศพ …